menu

金剛山緣起
 

     緣 起     名金剛山

 《八十華嚴》45卷〈菩薩住處品〉曰:「東北方有處,名清涼山。…海中有處,名金剛山。從昔以來,諸菩薩眾,於中止住。現有菩薩,名曰法起,與其眷屬諸菩薩眾千二百人俱,常在其中而演說法。」


◎ 因緣不可思議 2003年初,在台灣彰化東山學苑,一場長達21天的華嚴勝會,接續了宗仰師父和妙思法師以及我妙修的師徒因緣…。當時的師父時常出入新加坡、馬來西亞、印尼,止語長達7、8年。 就在同一年,師父在新加坡錄製華嚴經CD告一段落,第一次獨自來到印尼Batam(巴淡島),遇到朱麗娟師姊,熱心地接待到一間佛堂掛單。第二次到巴淡島時,則巧遇akhiong師兄一家人,爾後才有萬金山佛堂的設立,裡面供奉7尊藥師佛以及按照藥師經所記載打造的藥師壇城。  

•佛堂(5公里殯儀館處)
2004年,師父來到印尼Tanjung Pinang(廖內),先在5公里殯儀館,住了4年,將它改建成佛堂,並成為金剛山信眾的共修處。
 

 
  
•本願寺
 ◎隨順因緣打造本願寺 師父依循佛陀教法,以身教、言教、苦口婆心引導信眾拜懺、誦經、念佛、打坐,師父的大慈大悲大願,感動了廖內的護法,莊永發居士慨然捐贈2公里處的土地,讓師父蓋寺院 。經過了8、9年才有今天本願寺的規模。 師父效法祖師大德作風,要將金剛山打造成十方叢林道場而不是一般的子孫廟,只傳自己弟子或俗眷,現在已經聘請新加坡開成法師為住持。本願寺全景

 


                    
 
◎菩薩住處廣大無邊
2006年,圓音法師帶我來廖內,協助成立婦女會(創會會長是吳卿華師姊)並開設華語班。有一天,人家要捐一間家廟給師父。旁邊又有功德堂,又有很多問題的。師父說:沒關係,人家就是沒辦法處理才要送給我們,華嚴經上不也說菩薩住處廣大無邊嗎?任何地方都可以成為我們出家眾安住修行的地方。 整修後的白沙港雲殿寺,現在大殿供奉的是華嚴三聖。可見我們的依報是隨著正報在轉,而正報也會深深影響依報。
      
 
雲     殿    寺

 
◎就是要捐地給不愛錢的師父
2009年初,妙修法師第三次來廖內,是為了參加拜萬佛及齋天法會,也奇怪為什麼師父都不親自主持法會,還要花錢從台灣邀請法師來主法。師父解釋道:既然定位在講經說法就不要再主持法會,更要將有限的生命用在弘揚大乘經教上面,尤其是採用祖師通觀大義的方式講述,現在再不講,將來機會就更少了。
法會期間,遇到菜王周易發師兄,知道他將30公里的地捐給師父,就很好奇的問,為什麼要捐地給師父?他說:曾經來過廖內的師父很多,這是我第一次碰到不愛錢的師父,而且心量非常大,還願意常住在廖內,我就是在找這樣的師父。 萬佛法會結束後,林木賢主席抽空帶主法法師去參訪清朝遺留下來的古廟,我也跟著去,才聽到這個傳說:5百年前,印尼有一位非常慈悲愛民的國王,是個虔誠的佛教徒,結果被異教徒給殺害了,慈悲的國王發願將回來度化他的子民。林居士說:現在應該是那位國王乘願再來的時候!


◎堅持~ 法的力量就會顯現
            總共約1000公頃的土地面積,師父規劃6公頃是佛堂用地,其餘40公頃是宗教大學預定地。

 
               

金剛山本山

印尼人口2億4千8百萬,回教徒就有86.1%,其次基督教5.7%,天主教3.3%,印度教1. 8%,而佛教只有1%。但是師父的悲願就是要融合這五種宗教,並且在邊地拓荒、灑播菩提種子。師父說住在這裡,只要每天聽聞晨鐘暮鼓,一入耳根永為道種,至於何時才能成就,那就待萬緣和合了。     英國大文豪蕭伯納先生曾經說過:你有一個蘋果,我有一個蘋果,彼此交換,我還是只有一個蘋果。如果你有一個想法,我有另一個看法,彼此交流,我就擁有兩個看法了。但祈廣大有緣之見聞者,讓我們一起集思廣益,共同來完成這神聖使命。